_KSYSTEM_TIME

//0xc bytes (sizeof) struct _KSYSTEM_TIME { ULONG LowPart; //0x0 LONG High1Time; //0x4 LONG High2Time; //0x8 };