_MI_IO_PFN_TYPE

//0x4 bytes (sizeof) enum _MI_IO_PFN_TYPE { MiIoPfnProbes = 0, MiIoPfnMaps = 1, MiIoPfnUnmapped = 2, MiMaximumIoPfnType = 3 };