_CM_KEY_REFERENCE

//0x8 bytes (sizeof) struct _CM_KEY_REFERENCE { ULONG KeyCell; //0x0 struct _HHIVE* KeyHive; //0x4 };