_SECURITY_DESCRIPTOR_RELATIVE

//0x14 bytes (sizeof) struct _SECURITY_DESCRIPTOR_RELATIVE { UCHAR Revision; //0x0 UCHAR Sbz1; //0x1 USHORT Control; //0x2 ULONG Owner; //0x4 ULONG Group; //0x8 ULONG Sacl; //0xc ULONG Dacl; //0x10 };