_POP_SHUTDOWN_BUG_CHECK

//0x28 bytes (sizeof) struct _POP_SHUTDOWN_BUG_CHECK { ULONG Code; //0x0 ULONGLONG Parameter1; //0x8 ULONGLONG Parameter2; //0x10 ULONGLONG Parameter3; //0x18 ULONGLONG Parameter4; //0x20 };