_PROC_HYPERVISOR_STATE

//0x4 bytes (sizeof) enum _PROC_HYPERVISOR_STATE { ProcHypervisorNone = 0, ProcHypervisorPresent = 1, ProcHypervisorPower = 2 };