_KTRANSACTION_OUTCOME

//0x4 bytes (sizeof) enum _KTRANSACTION_OUTCOME { KTxOutcomeUninitialized = 0, KTxOutcomeUndetermined = 1, KTxOutcomeCommitted = 2, KTxOutcomeAborted = 3, KTxOutcomeUnavailable = 4 };