_CPU_INFO

//0x10 bytes (sizeof) union _CPU_INFO { ULONG AsUINT32[4]; //0x0 struct { ULONG Eax; //0x0 ULONG Ebx; //0x4 }; struct { ULONG Ecx; //0x8 }; ULONG Edx; //0xc };