_TlgOut_t

//0x4 bytes (sizeof) enum _TlgOut_t { _TlgOutNULL = 0, _TlgOutNOPRINT = 1, _TlgOutSTRING = 2, _TlgOutBOOLEAN = 3, _TlgOutHEX = 4, _TlgOutPID = 5, _TlgOutTID = 6, _TlgOutPORT = 7, _TlgOutIPV4 = 8, _TlgOutIPV6 = 9, _TlgOutSOCKETADDRESS = 10, _TlgOutXML = 11, _TlgOutJSON = 12, _TlgOutWIN32ERROR = 13, _TlgOutNTSTATUS = 14, _TlgOutHRESULT = 15, _TlgOutFILETIME = 16, _TlgOutSIGNED = 17, _TlgOutUNSIGNED = 18, _TlgOutMax = 19, _TlgOutChain = 128, _TlgOutTypeMask = 127 };