_SLIST_ENTRY

//0x10 bytes (sizeof) struct _SLIST_ENTRY { struct _SLIST_ENTRY* Next; //0x0 };