_POP_SHUTDOWN_BUG_CHECK

//0x48 bytes (sizeof) struct _POP_SHUTDOWN_BUG_CHECK { struct _ETHREAD* InitiatingThread; //0x0 struct _EPROCESS* InitiatingProcess; //0x8 VOID* ThreadId; //0x10 VOID* ProcessId; //0x18 ULONG Code; //0x20 ULONGLONG Parameter1; //0x28 ULONGLONG Parameter2; //0x30 ULONGLONG Parameter3; //0x38 ULONGLONG Parameter4; //0x40 };