_FS_FILTER_STREAM_FO_NOTIFICATION_TYPE

//0x4 bytes (sizeof) enum _FS_FILTER_STREAM_FO_NOTIFICATION_TYPE { NotifyTypeCreate = 0, NotifyTypeRetired = 1 };