_WHEA_NMI_ERROR

//0xc bytes (sizeof) struct _WHEA_NMI_ERROR { UCHAR Data[8]; //0x0 union _WHEA_NMI_ERROR_FLAGS Flags; //0x8 };