_HV_HYPERVISOR_INTERFACE

//0x4 bytes (sizeof) enum _HV_HYPERVISOR_INTERFACE { HvMicrosoftHypervisorInterface = 824407624 };