_PROC_HISTORY_ENTRY

//0x4 bytes (sizeof) struct _PROC_HISTORY_ENTRY { USHORT Utility; //0x0 UCHAR Frequency; //0x2 UCHAR Reserved; //0x3 };