_VF_AVL_TREE_NODE_EX

//0xc bytes (sizeof) struct _VF_AVL_TREE_NODE_EX { struct _VF_AVL_TREE_NODE Base; //0x0 ULONG SessionId; //0x8 };