_MI_HYPER_SPACE

//0x2000 bytes (sizeof) struct _MI_HYPER_SPACE { UCHAR VadBitmap[6144]; //0x0 UCHAR PaddingToPageBoundary[2048]; //0x1800 };