_BOOT_ENTROPY_LDR_RESULT

//0x798 bytes (sizeof) struct _BOOT_ENTROPY_LDR_RESULT { ULONG maxEntropySources; //0x0 struct _BOOT_ENTROPY_SOURCE_LDR_RESULT EntropySourceResult[8]; //0x8 UCHAR SeedBytesForCng[48]; //0x348 UCHAR RngBytesForNtoskrnl[1024]; //0x378 UCHAR KdEntropy[32]; //0x778 };