_WHEA_ERROR_STATUS

//0x8 bytes (sizeof) union _WHEA_ERROR_STATUS { ULONGLONG ErrorStatus; //0x0 ULONGLONG Reserved1:8; //0x0 ULONGLONG ErrorType:8; //0x0 ULONGLONG Address:1; //0x0 ULONGLONG Control:1; //0x0 ULONGLONG Data:1; //0x0 ULONGLONG Responder:1; //0x0 ULONGLONG Requester:1; //0x0 ULONGLONG FirstError:1; //0x0 ULONGLONG Overflow:1; //0x0 ULONGLONG Reserved2:41; //0x0 };