_VF_AVL_TREE_NODE

//0x8 bytes (sizeof) struct _VF_AVL_TREE_NODE { VOID* p; //0x0 ULONG RangeSize; //0x4 };