_VF_AVL_TABLE

//0x80 bytes (sizeof) struct _VF_AVL_TABLE { struct _RTL_AVL_TABLE RtlTable; //0x0 struct _VF_AVL_TREE_NODE* ReservedNode; //0x38 VOID* NodeToFree; //0x3c volatile LONG Lock; //0x40 };