_VF_ADDRESS_RANGE

//0x8 bytes (sizeof) struct _VF_ADDRESS_RANGE { UCHAR* Start; //0x0 UCHAR* End; //0x4 };