_PO_FX_PERF_STATE_UNIT

//0x4 bytes (sizeof) enum _PO_FX_PERF_STATE_UNIT { PoFxPerfStateUnitOther = 0, PoFxPerfStateUnitFrequency = 1, PoFxPerfStateUnitBandwidth = 2, PoFxPerfStateUnitMaximum = 3 };