_KTSS64

//0x68 bytes (sizeof) struct _KTSS64 { ULONG Reserved0; //0x0 ULONGLONG Rsp0; //0x4 ULONGLONG Rsp1; //0xc ULONGLONG Rsp2; //0x14 ULONGLONG Ist[8]; //0x1c ULONGLONG Reserved1; //0x5c USHORT Reserved2; //0x64 USHORT IoMapBase; //0x66 };

Used in