_VF_AVL_TABLE

//0x70 bytes (sizeof) struct _VF_AVL_TABLE { struct _RTL_AVL_TABLE RtlTable; //0x0 struct _VF_AVL_TREE_NODE* ReservedNode; //0x68 };