_SYSTEM_DLL_TYPE

//0x4 bytes (sizeof) enum _SYSTEM_DLL_TYPE { PsNativeSystemDll = 0, PsWowX86SystemDll = 1, PsWowArm32SystemDll = 2, PsWowChpeX86SystemDll = 3, PsChpeV2SystemDll = 4, PsVsmEnclaveRuntimeDll = 5, PsSystemDllTotalTypes = 6 };