_MI_SLAB_ALLOCATOR_ENTRY

//0x0 bytes (sizeof) struct _MI_SLAB_ALLOCATOR_ENTRY;