TlgOut_t

//0x4 bytes (sizeof) enum TlgOut_t { TlgOutNULL = 0, TlgOutNOPRINT = 1, TlgOutSTRING = 2, TlgOutBOOLEAN = 3, TlgOutHEX = 4, TlgOutPID = 5, TlgOutTID = 6, TlgOutPORT = 7, TlgOutIPV4 = 8, TlgOutIPV6 = 9, TlgOutSOCKETADDRESS = 10, TlgOutXML = 11, TlgOutJSON = 12, TlgOutWIN32ERROR = 13, TlgOutNTSTATUS = 14, TlgOutHRESULT = 15, TlgOutFILETIME = 16, TlgOutSIGNED = 17, TlgOutUNSIGNED = 18, TlgOutUTF8 = 35, TlgOutPKCS7_WITH_TYPE_INFO = 36, TlgOutCODE_POINTER = 37, _TlgOutMax = 38, _TlgOutChain = 128, _TlgOutTypeMask = 127 };